Stanovy SPK

 

Slovenská poľovnícka komora na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:

 

1. časť

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

Názov a poslanie

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna

organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2. SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva

poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach

súvisiacich s poľovníctvom.

3. SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a

ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

4. SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie,

ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného

bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt

poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie

poľovníckej etiky podľa etického kódexu, ktorý je v prílohe č. 1 a poľovníckeho poriadku,

ktorý je v prílohe č. 2.

 

§ 2

Pôsobnosť, sídlo a identifikačné znaky

1. SPK vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a podľa zákona

zastupuje záujmy svojich členov v zahraničí.

2. Sídlom SPK je Bratislava.

3. IČO SPK 42175682.

4. Symboly SPK sú znak, hymna, zástava, pečiatka; symboly sú uvedené v prílohe č.

3.

 

§ 3

Úlohy SPK

1. Úlohy SPK:

a) organizuje a vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm.

a) zákona,

b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50

ods. 6 zákona,

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a)

zákona,

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo

strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov SPK,

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na

tomto úseku,

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov

hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave

návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

i) spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej

republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri

návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov

ministerstva,

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku

poľovníctva,

k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných

poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú

činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré

vyplývajú z jej stanov,

m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom

disciplinárnych orgánov.

2. SPK ďalej plní tieto úlohy:

a) poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva,

b) udeľuje poľovnícke vyznamenania a ocenenia,

c) získava a organizuje mládež pre činnosť v SPK a vytvára jej preto organizačné a

materiálne podmienky,

d) vydáva Spravodaj SPK, odborné publikácie a ďalšie pomôcky, vzdelávacie a

propagačné materiály súvisiace s poľovníctvom,

e) podporuje výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe,

f) spolupracuje s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny,

g) podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri,

h) v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha

pri zabezpečení zverozdravotných opatrení,

i) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a

akcie,

j) zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva,

k) prostredníctvom disciplinárnych orgánov rieši porušenie vnútorných predpisov SPK.

 

§ 4

Hospodárenie

1. SPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať

majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie

svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu, ak zabezpečuje úlohy, ktoré

vyplývajú zo zákona alebo poverenia MP SR podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona.

2. Zdrojmi príjmov SPK sú:

a) príjmy z členských príspevkov od fyzických osôb,

b) príjmy z členských príspevkov od právnických osôb,

c) zápisné,

d) poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov,

e) účelové príspevky,

f) dotácie,

g) dary,

h) príjmy z organizovania akcií,

i) príjmy z disciplinárnych opatrení,

j) ostatné finančné príjmy (úroky, tržby za predaný tovar, príjmy z predaja prebytočného

majetku, a pod.).

 

2. Časť

Členstvo v SPK

 

§ 5

Druhy členstva

1. Členom SPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na chove zveri,

starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Členom SPK môžu byť i iné fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o činnosť

v SPK v súlade s jej úlohami a cieľmi.

2. Fyzickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a) občan SR,

b) cudzinec s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR,

c) cudzinec.

3. Právnickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a) poľovnícka organizácia registrovaná podľa § 34 zákona,

b) právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu

zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie podľa § 41 ods. 4 zákona,

c) iná právnická osoba, ktorá právo poľovníctva nevykonáva, ale má záujem o členstvo

v SPK a súhlasí s jej úlohami a cieľmi.

 

§ 6

Vznik a zánik členstva fyzickej osoby, jej práva a povinnosti

1. Podmienkou vzniku členstva fyzickej osoby v SPK je:

a) podanie žiadosti o prijatie do SPK,

b) záujem podieľať sa na chove zveri a starostlivosti o zver,

c) záujem starať sa o životné prostredie zveri a ochranu prírody,

d) záujem podieľať sa na činnosti SPK,

e) zaplatenie zápisného a členského príspevku.

Uchádzač  o členstvo v SPK nesmie konať proti záujmom, ktoré SPK chráni a

presadzuje.

2. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) prijíma na základe písomnej žiadosti

predseda obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „OPK“), v obvode ktorej má žiadateľ

bydlisko. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. c) prijíma na základe písomnej žiadosti

prezident SPK.

3. Členov SPK podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) eviduje OPK, v obvode ktorej majú

bydlisko, členov podľa § 5 ods. 2 písm. c) eviduje SPK.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku,

prípadne účelového príspevku. Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie

zápisných príspevkov zaplatených na bežný rok.

5. Odmietnutie prijatia za člena musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť

doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo podať

odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré rozhodne

s konečnou platnosťou.

Rozhodnutie prezidenta o zamietnutí žiadateľa podľa § 5 ods. 2 písm. c) je konečné a

odvolanie sa proti nemu nepripúšťa,

6. Členstvo v SPK preukazuje fyzická osoba členským preukazom, ktorý občanom SR

a cudzincom s pobytom na území SR vydáva a odníma miestne príslušná OPK,

cudzincom bez pobytu na území SR a čestným členom SPK preukaz vydáva SPK.

7. Členstvo v SPK vzniká fyzickej osobe aj vznikom členstva alebo pracovného alebo

obdobného pomeru v právnickej osobe, ktorá je členom SPK. Vznik členstva oznamuje

právnická osoba bezodkladne miestne príslušnej kancelárii OPK.

8. Členstvo v SPK fyzickej osobe zaniká

a) vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je

evidovaný; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b) rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK o zákaze činnosti v SPK; členstvo zaniká

dňom právoplatnosti rozhodnutia,

c) nezaplatením členského alebo účelového príspevku v stanovenej lehote,

d) zánikom právnickej osoby, prostredníctvom ktorej je členom; to neplatí, ak do 30 dní

požiada o individuálne členstvo alebo je alebo sa v tejto lehote sa stane členom SPK

prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorá je členom SPK.

e) zánikom členstva alebo pracovného alebo obdobného pomeru v právnickej osobe,

ktorá je členom SPK. To neplatí, ak je alebo sa stane členom SPK prostredníctvom inej

právnickej osoby, ktorá je členom SPK a do 30 dní to oznámi príslušnej OPK alebo v

tejto lehote požiada o individuálne členstvo v SPK. Zánik členstva alebo pracovného

alebo obdobného pomeru oznamuje právnická osoba bezodkladne príslušnej OPK,

f) smrťou člena.

g) Po zániku členstva člen nemá právo na vrátenie zápisného a členského za

kalendárny rok, v ktorom mu členstvo zaniklo.

9. Člen SPK má právo

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatiach

organizovaných pre jej členov,

b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,

c) voliť a byť volený do orgánov SPK na všetkých úrovniach,

d) byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,

e) využívať ostatné východy vyplývajúce z členstva v SPK.

10. Člen SPK je povinný

a) dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich

vyplývajúce,

b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti potrebné pre činnosť v SPK,

c) bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre evidenciu

členstva, platenia členských príspevkov a držbu poľovného lístku,

d) nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

e) zaplatiť zápisné pri podaní prihlášky, ktoré sa nevracia žiadateľovi sa nevracia

žiadateľovi ani v prípade neprijatia za člena,

f) platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a

účelové príspevky v určenej lehote.

 

§ 7

Vznik a zánik členstva právnickej osoby, jej práva a povinnosti

1. Podmienkou vzniku členstva právnickej osoby v SPK je

a) podanie žiadosti o prijatie do SPK,

b) zaradenie medzi organizácie vedené v § 5 ods. 3,

c) sídlo na území SR,

d) nekonanie v rozpore s úlohami a záujmami, ktoré SPK chráni a presadzuje,

e) zaplatenie zápisného a členského príspevku.

2. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku

organizáciu alebo právnickú osobu podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c), v územnej

pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu

alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva

viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK

príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK,

ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje

členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje

práva a plnia svoje povinnosti okrem povinnosti uvedených v ods. 8 písm. b) a d) aj v

tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.    

3. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku,

prípadne účelového príspevku.

4. Odmietnutie prijatia za člena SPK musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a

oznámiť doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo

podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré

rozhodne s konečnou platnosťou.

5. Členstvo v SPK preukazuje právnická osoba potvrdením o prijatí a začlenení do

OPK.

6. Členstvo v SPK právnickej osobe zaniká

a) vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je

evidovaná; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b) zánikom právnickej osoby; to neplatí, ak právny zástupca do 30 dní od prevzatia práv

a povinností príslušnej OPK oznámi, že trvá na pokračovaní členstva,

c) nezaplatením členských a účelových príspevkov v určenej lehote,

d) vylúčením na základe rozhodnutia predstavenstva OPK, ak koná v rozpore s cieľmi

a záujmami SPK alebo neplní úlohy vyplývajúce z členstva v SPK. Rozhodnutie o

vylúčení sa členovi SPK doručí doporučeným listom. Proti rozhodnutiu sa člen SPK

môže odvolať na predstavenstvo SPK, ktoré vo veci rozhodne s konečnou platnosťou.

Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie zápisného a členského.

7. Člen SPK má právo

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatia

organizovaných pre jej členov,

b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,

c) navrhovať svojich členov do orgánov SPK na všetkých úrovniach,

d) byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,

e) využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPK.

8. Člen SPK je povinný

a) dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich

vyplývajúce,

b) bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre členskú

evidenciu, platenie členských príspevkov, ako i údaje týkajúce sa jeho členov alebo

pracovníkov, ktoré podmieňujú ich členstvo v SPK alebo držbu poľovného lístku,

c) nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

d) zaplatiť zápisné pri podaní  prihlášky, ktoré sa nevracia ani v prípade neprijatia za

člena,

e) platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v

stanovenej lehote.

 

§ 8

Čestné  členstvo v SPK

1. Čestnými členmi SPK môžu byť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na ich štátnu

príslušnosť alebo sídlo.

2. Čestné členstvo udeľuje prezident SPK na návrh člena prezídia alebo návrh OPK

fyzickým alebo právnickým osobám za mimoriadny prínos pre SPK.

3. Čestný člen nemá povinnosti člena SPK, nesmie však konať proti záujmom a

cieľom SPK. Čestný člen má len práva, ktoré mu prizná pr