Poľovnícky poriadok

Článok 1

Povinnosťou každého poľovníka je dodržiavať tradičné poľovnícke zvyky a obyčaje,

zoznámiť s nimi začínajúcich poľovníkov a dbať, aby si ich osvojili.

 

Článok 2

Ak poľovnícky hosť dostane pozvanie na poľovačku, ktorej sa nemôže zúčastniť, má

sa včas ospravedlniť, aby užívateľa poľovného revíru nedržal zbytočne v neistote a

nenarušoval organizovanie poľovačky. Poslať za seba inú osobu môže iba vtedy, ak je

to v pozvánke výslovne uvedené. Bez výslovného súhlasu užívateľa poľovného revíru

priviesť so sebou na poľovačku svojho poľovného psa, ďalšieho poľovníka alebo honca

je nepoľovnícke a neprípustné. Po príchode na miesto zrazu na spoločnú poľovačku

poľovnícky hosť oznámi svoj príchod poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu

poľovačky.

 

Článok 3

Každá spoločná poľovačka začína slávnostným nástupom všetkých účastníkov,

pričom vedúci poľovačky oznámi, na akú zver sa bude poľovať, koľko pohonov sa

uskutoční, miesta sústredenia po jednotlivých pohonoch, kde sa uskutoční slávnostný

výrad zveri, upozorní na bezpečnosť pri streľbe a aké signály sa budú používať počas

poľovačky.

 

Článok 4

Pri poľovníckych akciách treba používať slovenské poľovnícke názvoslovie. Pri

poľovačkách a iných poľovníckych akciách treba používať poľovnícke signály, fanfáry a

slovenské poľovnícke názvoslovie. Poľovníckym pozdravom je „lovu zdar“, odpoveď

„zdar“.

 

Článok 5

Po začatí spoločnej poľovačky účastníci poľovačky vypnú mobilné telefóny alebo ich

prepnú na tichý režim, aby nevyrušovali zver a ostatných účastníkov.

 

Článok 6

Poľovník môže zver loviť, ak ju bezpečne rozoznal. Na spoločnej poľovačke je

nepoľovnícke strieľať na nízko letiacu pernatú zver, na hradujúce bažanty, na zajaca na

ležisku, pred blížiacou malou zverou sa skrývať alebo pri streľbe si kľaknúť. Za

nepoľovnícke sa považuje streľba na zver, pri ktorej sú v smere streľby prekážky, ktoré

môžu zmeniť smer strely, streľba „na ostro“ zo zadu a keď je zver na horizonte.

 

Článok 7

Pri spoločnej poľovačke sa poľovník správa nesebecky a ohľaduplne. Je nepoľovnícke

strieľať na zver, ktorá je bližšie k susedovi, alebo ktorá na neho tiahne. Pri rovnakej

vzdialenosti dá poľovník vždy prednosť hosťovi, poľovníčke alebo vekovo staršiemu

poľovníkovi.

 

Článok 8

Na spoločnej poľovačke poľovník strieľa len na primerané vzdialenosti. Strieľať na príliš

veľké vzdialenosti je nepoľovnícke, a tak isto je nepoľovnícke strieľať brokovou zbraňou

na príliš malú vzdialenosť, kde pri zásahu dôjde k znehodnoteniu diviny.

 

Článok 9

Poľovník pri spoločnej poľovačke dôsledne dodržiava stanovené rozostupy a líniu

strelcov, nepredbieha, ani nezaostáva. Po obsadení streleckého stanovišťa poľovník

vždy nehlučne, napríklad zdvihnutím ruky alebo klobúka, upozorní na seba svojich

susedov a dá im vedieť, že je už na mieste. Na stanovišti sa správa pokojne a

nehlučne, pred ukončením pohonu nikdy svoje stanovište neopustí.

 

Článok 10

Poľovník počas spoločnej poľovačky nekritizuje vedenie poľovačky, stavy zveri a

zariadenia v poľovnom revíri. Prípadné nedostatky ohlási poľovníckemu hospodárovi

alebo vedúcemu poľovačky až po ukončení poľovačky.

 

Článok 11

Ak zver po zásahu nezostala v „ohni” alebo ju strelec nemôže sám dohľadať, vyznačí

svoje stanovište, miesto nástrelu a smer, ktorým poranená zver odbehla účelovým

zálomkom.

 

Článok 12

Pri úspešnom ulovení raticovej zveri alebo veľkých šeliem poľovník vzdá poslednú úctu

zveri zálomkom namočeným do farby ulovenej zveri, ktorý vloží do papule alebo

zobáka (posledný hryz a posledný zob) a zálomkom prikryje i ranu na vstrele. Pri

samčej zveri zálomok smeruje k hlave zveri - trofeji, pri samičej zveri naopak - k

reprodukčným orgánom. Ak sa úspešná poľovačka vykonáva za účasti sprievodcu,

vykoná tieto úkony sprievodca a zároveň odovzdá zálomok mierne namočený vo farbe

spolu s blahoželaním k úspešnému lovu i úspešnému strelcovi. Strelec zálomok nosí

na pravej strane klobúka do polnoci dňa, kedy zver ulovil.

 

Článok 13

Ak na dohľadanie postrelenej zveri musel byť použitý i poľovne upotrebiteľný pes,

zálomok (časť zálomku strelca) sa odovzdáva i vodičovi tohto psa. Zálomok nesmie

byť neprimerane veľký, musí zodpovedať prostrediu, kde bola zver ulovená.

 

Článok 14

Pri spoločnej poľovačke na diviaky zálomok odovzdáva vedúci spoločnej poľovačky pri

výrade za ulovené diviaky, veľké a malé šelmy.

 

Článok 15

Poľovník, ktorý ulovil zver v súlade s platným povolením na lov, má nárok na trofej a

poľovnícke právo (jedlé vnútornosti) z ulovenej zveri, ak to nie je v rozpore s platnými

právnymi predpismi. Za trofej sa považujú pri parohatej zveri parohy a parožky, pri

jelenej zveri i kelce, pri diviačej zveri kly, pri rohatej zveri (muflón, kamzík) rohy a rožky,

pri veľkých šelmách (medveď, vlk, rys a šakal), mačke, jazvecovi, líške, psíkovi

medviedikovitom a medvedíkovi čistotnom koža a lebka, pri vtákoch je trofejou cely

vták. Pri ostatnej zveri o vlastníctve ulovenej zveri rozhoduje užívateľ poľovného revíru.

 

Článok 16

Ak na jeden kus zveri strieľalo viac poľovníkov, platí pravidlo: „prvá guľa a posledný

brok”. Toto platí len v prípade, že pri zásahoch guľou bol tento zásah smrteľný, čo

znamená, že by zver v krátkom čase zhasla aj bez dostrelenia alebo pri zásahu

hromadnou strelou bola malá zver bola smrteľne zasiahnutá. Strieľať zbytočne na

smrteľne zasiahnutú raticovú zver alebo malú zver je nepoľovnícke.

 

Článok 17

Povinnosťou poľovníka je postrelenú zver v čo najkratšom čase humánnym spôsobom

usmrtiť, aby zbytočne netrpela. Raticová zver a veľké šelmy sa dostreľujú strelou na

krk alebo zárazom medzi lebkou a prvým stavcom chrbtice nožom, zajačiu zver

usmrcujeme úderom za uši, pernatú zver zárazom za temeno hlavy nožom, malé

šelmy úderom palice na väzy.

 

Článok 18

S ulovenou zverou poľovník vždy zaobchádza s úctou, úlovok nikdy neprekračuje a

nestrká doň nohou. Vedúci poľovačky dbá na to, aby túto zásadu neporušoval ani

personál na poľovačke.

 

Článok 19

Po každom ukončenom pohone spoločnej poľovačky na malú zver sa na miestach

sústredenia vykoná zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri.

 

Článok 20

Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný založiť

pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom

pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri. Vedúci poľovačky

označuje diviačiu zver a veľké šelmy ulovené na spoločnej poľovačke po vyvrhnutí na

mieste výradu.