Disciplinárny poriadok

 

Slovenskej poľovníckej komory 

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) podľa § 77 ods. 2 zákona č. 274/2009

Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydáva

tento disciplinárny poriadok:

 

§ 1

Predmet úpravy

Tento disciplinárny poriadok SPK upravuje:

a) základné zásady disciplinárneho konania (ďalej len „konanie“),

b) skutkové podstaty disciplinárnych previnení,

c) disciplinárne opatrenia,

d) disciplinárne orgány,

e) postup disciplinárnych orgánov pri konaní,

f) dokazovanie,

g) rozhodovanie,

h) odvolanie a rozhodnutie odvolacieho orgánu,

i) trovy konania,

j) preskúmavacie konanie,

k) výkon disciplinárneho opatrenia,

l) register disciplinárnych konaní,

m) prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia.

 

§ 2

Základné zásady konania

1. Disciplinárny orgán pri riešení disciplinárnych previnení postupuje výlučne podľa

tohto disciplinárneho poriadku (ďalej len „DP“). Na disciplinárne konanie (ďalej len

„konanie) sa nevzťahuje zákon o správnom konaní ani zákon o priestupkoch.

2. Disciplinárny orgán je povinný konať o každom oznámení týkajúcom sa podozrenia

z disciplinárneho previnenia člena SPK s platným poľovným lístkom. Nikoho nemožno

postihnúť pre iné, ako pre disciplinárne previnenie a to len spôsobom, ktorý ustanovuje

tento DP. Disciplinárny orgán je povinný poučiť obvineného o jeho právach a

povinnostiach a poskytnúť mu možnosť ich uplatniť.

3. Obvinený má právo zúčastniť sa konania, okrem prípadov, ak tento DP ustanovuje

inak. Ak si toto právo neuplatní a konania sa nezúčastní napriek riadnemu predvolaniu,

disciplinárny orgán môže konať a rozhodnúť i v jeho neprítomnosti. Konanie pred

disciplinárnym orgánom je verejné, okrem prípadov, ak tento DP ustanovuje inak.

4. Organizačné jednotky, ich orgány a členovia SPK, ktorí môžu prispieť k objasneniu

veci, sú povinní pomáhať disciplinárnemu orgánu pri objasnení disciplinárneho

previnenia.

5. Disciplinárny orgán musí dodržiavať zásadu hospodárnosti, bez zbytočných

prieťahov a zaťažovania organizačných jednotiek, ich orgánov a členov SPK tak, aby

bol čo najskôr zistený skutočný stav veci a mohlo byť vydané disciplinárne rozhodnutie

 

§ 3

Disciplinárne previnenia

1. Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa platného poľovného lístku, ktoré je v

rozpore so zákonom alebo jeho vykonávacími predpismi, a nevykazuje znaky trestného

činu, priestupku alebo správneho deliktu.

2. Disciplinárnym previnením je, ak člen SPK, držiteľ platného poľovného lístku

a) nepredloží na účely chovateľskej prehliadky poľovnícku trofej podľa § 23 ods. 3, 4, 6

až 8 zákona,

b) porušuje zákaz podľa § 24 ods. 3 písm. i),

c) odmietne predložiť doklady poľovníckej stráži podľa § 29 ods. 1 zákona,

d) koná v rozpore s § 29 ods. 12 zákona,

e) vykonáva lov zveri bez dokladov podľa § 53 ods. 1 zákona,

f) umožní lov zveri v rozpore s § 53 ods. 2,

g) neodovzdá po skončení platnosti povolenie na lov zveri podľa § 53 ods. 7 zákona,

h) nachádza sa v poľovnom revíri so zbraňou bez zápisu do knihy návštev poľovného

revíru podľa § 54 ods. 1 zákona,

i) vykonal nesprávny alebo neúplný zápis do knihy návštev poľovného revíru podľa § 54

ods. 3 zákona,

j) neplní si alebo porušuje povinnosti podľa § 55 zákona,

k) porušuje na spoločnej poľovačke povinnosti podľa § 58 ods. 5, 6 a 10 a § 59 ods. 8 a

9 zákona,

l) porušuje povinnosti pri sokoliarstve podľa § 60 ods. 3 a 5 zákona,

m) porušuje povinnosti pri love zveri na vnadisku podľa § 61 zákona,

n) koná v rozpore s povinnosťami ustanovenými v § 62 zákona,

o) nevykoná dohľadanie alebo oznámenie nájdenia zveri podľa § 63 zákona,

p) nevykoná označenie zveri, nevráti vydané značky alebo neohlási stratu značky

podľa § 64 ods. 1 až 7 zákona,

q) vykonáva lov zakázaným spôsobom alebo koná v rozpore s ustanovením § 65, ods.

3 až 8 zákona,

r) uvádza na trh divinu v rozpore s § 67 ods. 1 zákona.

                                 

 

§ 4

Disciplinárne opatrenia

1. Ak sa obvinený dopustil disciplinárneho previnenia a disciplinárny orgán neupustí od

uloženia disciplinárneho opatrenia a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže uložiť

obvinenému niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,

b) peňažitú pokutu od 20,- € do 500,- €,

c) odňatie poľovníckej trofeje,

d) odvolanie z funkcie v SPK a zákaz výkonu funkcie v SPK na 1 až 3 roky

2. Disciplinárny orgán po prešetrení prípadu môže upustiť od uloženia disciplinárneho

opatrenia, ak je skutkový stav hodnoverne preukázaný, obvinený si previnenie prizná,

svoje konanie oľutuje, škodu nahradí, stupeň nebezpečnosti konania pre poľovníctvo je

nízky a vzhľadom na osobu obvineného možno očakávať, že na jeho nápravu postačí

samotné konanie vo veci pred disciplinárnym orgánom. V takomto prípade vydá

rozhodnutie, v ktorom uvedie, že obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, ale

od uloženia disciplinárneho opatrenia upustil.

3. Obvinenému možno uložiť v jednom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Ak sa

súčasne dopustil viacerých disciplinárnych previnení jedným alebo viacerými

konaniami možno mu uložiť úhrnné disciplinárne opatrenie. Ak sa do jedného roku od

uloženia disciplinárneho opatrenia dopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia

disciplinárny orgán mu uloží nové, prísnejšie disciplinárne opatrenie.

4. Uložené a vymožené pokuty sú majetkom SPK príslušnej OPK, ktorej disciplinárna

komisia vyniesla prvostupňové rozhodnutie.

5. Majiteľom odňatej poľovníckej trofeje je užívateľ poľovného revíru, z ktorého trofej

pochádza.

6. Ak disciplinárny orgán uzná, že obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia,

súčasne s disciplinárnym opatrením ho môže zaviazať uhradiť náklady konania, za

ktoré sa považujú všetky náklady spojené s konaním o disciplinárnom previnení.

Potrestaný je povinný uhradiť náklady konania do 15 dní od nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnemu orgánu, ktorému vznikli.

 

§ 5

Disciplinárne orgány

1. Disciplinárnymi orgánmi sú:

a) obvodná disciplinárna komisia (ďalej len „ODK“)

b) disciplinárna komisia SPK (ďalej len „DK SPK“).

2. ODK je 5-členná, skladá sa zo štyroch členov a predsedu, ktorých volí konferencia

obvodnej komory (ďalej len „OPK“) na 5 ročné funkčné obdobie. Členom ODK môže

byť len člen SPK, jeden z členov musí byť absolventom skúšky poľovníckych

hospodárov alebo skúšky, ktorá túto skúšku nahrádza a spravidla jeden člen má mať

právnické vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Člen ODK nemôže byť členom DK SPK,

predstavenstva OPK a DR OPK.

3. DK SPK je 7-členná, skladá sa zo šiestich členov a predsedu, ktorých volí snem

SPK na 5 ročné funkčné obdobie. Členom DK SPK môže byť len člen SPK a najmenej

dvaja členovia musia mať právnické vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Člen DK SPK

nemôže byť členom ODK, členom prezídia alebo dozornej rady SPK.

 

§ 6

Vecná a miestna príslušnosť disciplinárnych orgánov

1. Ako disciplinárny orgán prvého stupňa pôsobí ODK vo vzťahu ku všetkým členom

SPK, ktorí sa v obvode jej miestnej pôsobnosti dopustili disciplinárneho previnenia.

2. Ak nie je disciplinárny orgán na konanie príslušný, postúpi vec na konanie a

rozhodnutie príslušnému disciplinárnemu orgánu.

3. Ako odvolací orgán proti rozhodnutiam ODK pôsobí DK SPK.

4. Disciplinárne orgány rozhodujú v trojčlenných senátoch, ktoré sa skladajú z

predsedu senátu a dvoch členov, ktorých určí predseda disciplinárneho orgánu.

 

§ 7

Vylúčenie disciplinárneho orgánu alebo jej člena z konania

1. Člen senátu je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na

jeho pomer k veci a ku obvinenému možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

2. O námietke zaujatosti a vylúčení člena senátu rozhoduje predseda senátu; ak

rozhodne o zaujatosti člena senátu, vymenuje zároveň nového člena senátu. O

vylúčení predsedu senátu rozhoduje senát hlasovaním; ak rozhodne o zaujatosti

predsedu senátu určí nového člena senátu a hlasovaním určí predsedu senátu, ak sa

hlasovaním nepodarí určiť predsedu tohto senátu určí sa predseda senátu losovaním.

Ak je vyjadrená námietka zaujatosti proti celému senátu ODK rozhoduje o nej

predseda DK SPK, ktorý zároveň určí predsedu a členov senátu a ak ide o senát DK

SPK rozhoduje o nej prezident SPK, ktorý zároveň určí predsedu a členov senátu.

3. DK SPK môže v odôvodnených prípadoch odňať vec miestne príslušnej ODK a

prikázať ju na prerokovanie inej ODK, ak vzniknú pochybnosti o nestrannom

rozhodovaní.

 

§ 8

Začatie konania

1. Konanie začína dňom doručenia oznámenia disciplinárnemu orgánu oprávneným

subjektom, ktorým je:

a) člen SPK,

b) orgán SPK,

c) orgán štátnej správy na úseku poľovníctva,

d) orgán činný v trestnom konaní,

e) súd,

f) orgán verejnej správy,

alebo na základe vlastných zistení disciplinárneho orgánu.

2. Začatie konania sa zaznamená do registra disciplinárneho orgánu.

3. Konanie nezačína na základe anonymného oznámenia; takéto oznámenie sa

nezaznamenáva ani do registra disciplinárneho orgánu.

4. Ak je disciplinárne oznámenie nejasné alebo neúplné predseda disciplinárneho

orgánu vyzve oznamovateľa, aby v určenej lehote doplnil oznámenie tak, aby bolo z

neho zrejmé, proti komu smeruje, o podozrenie akého disciplinárneho previnenia ide a

kedy sa malo stať. Ak oznamovateľ takejto výzve v určenej lehote nevyhovie,

oznámenie sa do registra disciplinárneho orgán nezapíše a disciplinárny orgán o ňom

nekoná.

 

§ 9

Konanie pred senátom

Senát koná a rozhodne o každom oznámení zapísanom v registri disciplinárneho

orgánu na zasadnutí.

Po doručení oznámenia podľa § 8 predseda senátu vytýči termín zasadnutia, nariadi

dokazovanie a určí rozsah dokazovania tak, aby obvinenému bolo doručené

predvolanie na zasadnutie najmenej päť pracovných dní vopred. Zároveň sa

obvinenému doručí spolu s predvolaním aj opis oznámenia. V predvolaní obvineného aj

svedka upozorní na následky nedôvodnej neúčasti na konaní.

Písomnosti, ktoré sa týkajú konania sa zasielajú doporučene do vlastných rúk. Za

doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručené z dôvodu, že

nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a

zmenu adresy nenahlásil OPK a doposlanie nie je možné alebo poštovými

podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo

adresát odmietol zásielku prevziať. V písomnom predvolaní musí byť obvinený

poučený o tom, že ak sa riadne a včas na zasadnutie nedostaví, môže senát vykonať

dokazovanie a rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti a taktiež, že má právo dať sa v

konaní zastupovať inou osobou.

Po otvorení zasadnutia senát najskôr vypočuje obvineného a až potom oznamovateľa,

ďalších svedkov a následne vykoná ďalšie dôkazy potrebné na riadne zistenie

skutkového stavu vo veci.

Konanie vedie predseda senátu a ostatné osoby môžu vystupovať v konaní len s jeho

súhlasom. Predseda senátu je oprávnený vykázať zo zasadnutia osoby, ktoré rušia

priebeh konania. V záujme ochrany svedka môže byť svedok v konaní vypočutý v

neprítomnosti obvineného. Po výpovedi svedka sa však táto výpoveď obvinenému vždy

prečíta a umožní sa mu k nej vyjadriť.

Senát rozhoduje len ak sú prítomní všetci členovia. Za rozhodnutie musí hlasovať

nadpolovičná väčšina členov senátu.

Zasadnutie je verejné.

 

§ 10

Dočasné pozastavenie činnosti

Ak je obvineným člen orgánu SPK a jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť

priebeh konania alebo jeho výsledok alebo jeho zotrvanie vo funkcii až do

právoplatného skončenia konania by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť orgánu SPK,

senát môže uznesením pozastaviť výkon funkcie obvineného až do právoplatného

rozhodnutia. Konanie o pozastavení výkonu funkcie je neverejné a obvinený sa naň

nemusí predvolať. Na doručovanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia

o doručení písomností v konaní. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 

§ 11

Dokazovanie

1. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpoveď obvineného,

výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, iný dokumentačný materiál,

odborné správy, stanoviská a posudky, vyjadrenia orgánov SPK a listinné dôkazy.

2. V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä či

 

a) sa stal skutok, ktorý je predmetom oznámenia,

b) takýto skutok je disciplinárnym previnením,

c) tento skutok spáchal obvinený.

3. Obvinený musí byť senátom poučený o tom, že má právo nevypovedať a že k

výpovedi nesmie byť nijakým spôsobom donucovaný. Ak sa rozhodne vypovedať, má

právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú oznámenia,

prejednávaného skutku, uvádzať akékoľvek skutočnosti, ktoré považuje za vhodné na

svoju obranu, navrhovať dôkazy, ktoré sa majú v konaní vykonať, ďalej o práve

vyjadrovať sa ku všetkým vykonaným dôkazom, o práve záverečného slova. Po

vyhlásení rozhodnutia ho poučí o práve podať odvolanie.

4. Svedok musí byť senátom poučený o tom, že má právo nevypovedať, ak by svojou

výpoveďou privodil nebezpečenstvo disciplinárneho stíhania sebe alebo osobe sebe

blízkej, ako aj o práve nevypovedať, ak je obvinený jeho príbuzným v priamom pokolení.

Ďalej o tom, že je povinný vypovedať pravdu a o tom že, má právo na svedočné, ktoré

je povinný si uplatniť a vyčísliť najneskôr do skončenia zasadnutia, na ktoré bol

predvolaný.

5. Listinné dôkazy, odborné správy, stanoviská a posudky, stanoviská orgánov štátnej

správy, senát oboznámi na zasadnutí ich prečítaním.

6. Ak treba vykonať dôkaz mimo obvodu pôsobnosti príslušnej ODK, môže táto

požiadať o vykonanie tohto dôkazu inú ODK. Dožiadaná ODK je povinná tento úkon

vykonať bez zbytočných odkladov a výsledok oznámiť ODK, ktorá ju o to požiadal.

7. Senát môže vykonať v rámci dokazovania aj také dôkazy, ktoré obvinený alebo

oznamovateľ nenavrhli.

8. Návrh na vykonanie dôkazu, ktorý podľa názoru senátu neprispeje k riadnemu

zisteniu skutkového stavu vo veci, alebo je pre rozhodnutie nadbytočný alebo

nevykonateľný, senát nevykoná a návrh na vykonanie takéhoto dôkazu zamietne.

Uvedenú skutočnosť poznamená v zápisnici zo zasadnutia.

 

§ 12

Rozhodovanie

1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia senát prihliadne na

a) okolnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie stupňa nebezpečnosti spáchaného

disciplinárneho previnenia,

b) okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho previnenia alebo ho umožnili,

c) motív konania obvineného,

d) výšku spôsobenej škody, prípadne iného následku.

2. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje

a) priznanie obvineného a oľutovanie konania vykazujúceho znaky disciplinárneho

previnenia,

b) napomáhanie pri zisťovaní skutkového stavu veci,

c) nahradenie spôsobenej škody,

d) doterajšia bezúhonnosť.

3. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje

a) spáchanie disciplinárneho previnenia zo zištných dôvodov,

b) spáchanie viacerých disciplinárnych previnení jedným alebo viacerými skutkami,

c) zneužitie funkcie v SPK na spáchanie disciplinárneho previnenia,

d) spôsobenie vyššej škody, za ktorú sa považuje škoda nad 500.- €,

e) spáchanie disciplinárneho previnenia ako organizátor alebo člen organizovanej

skupiny,

f) ak obvinený bol v minulosti právoplatne potrestaný za disciplinárne previnenie a od

uloženia trestu do spáchania skutku neuplynula doba dvoch rokov,

g) ak v predchádzajúcom konaní bolo od uloženia disciplinárneho opatrenia upustené a

od skončenia konania do spáchania skutku neuplynula doba jeden rok.

4. Senát po vykonaní dokazovania hlasovaním na neverejnej porade rozhodne o vine,

právnej kvalifikácii disciplinárneho previnenia, o druhu a výške disciplinárneho opatrenia

a trovách konania.

5. Rozhodnutie vyhlási senát vždy verejne.

6. Rozhodnutie senátu musí obsahovať označenie orgánu, ktorý ho vydal, deň a

miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje obvineného, výrok o konaní naplňujúcom

znaky disciplinárneho previnenia so stručným uvedením najpodstatnejších skutkových

zistení, právnu vetu disciplinárneho previnenia, právnu kvalifikáciu disciplinárneho

previnenia, výrok o uloženom disciplinárnom opatrení, výrok o trovách konania,

odôvodnenie rozhodnutia, poučenie o opravnom prostriedku, pečiatku disciplinárneho

orgánu, dátum rozhodnutia senátu a podpis predsedu senátu.

7. Rozhodnutie senátu sa doručí obvinenému. a oznamovateľovi. Proti tomuto

rozhodnutiu môžu obvinený a oznamovateľ podať odvolanie.

8. Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení

rozhodnutia môže senát kedykoľvek opraviť opravným rozhodnutím a to aj bez návrhu.

Opravné rozhodnutie sa doručí obvinenému a oznamovateľovi. Proti opravnému

rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

 

§ 13

Neprípustnosť konania

1. Konanie nemožno začať, a ak sa začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa

zastaviť, ak

a) oznámenie nebolo podané oprávneným subjektom,

b) je disciplinárne previnenie premlčané; premlčacia doba je jeden rok odo dňa, kedy

sa disciplinárny orgán o disciplinárnom previnení dozvedel, najviac však dva roky odo

dňa kedy k disciplinárnemu previneniu došlo,

c) obvinenému zaniklo členstvo v SPK; počas prerušenia členstva premlčacia lehota

spočíva,

d) z výsledkov vykonaného dokazovania konania je zrejmé, že skutok označený ako

disciplinárne previnenie sa nestal,

e) z oznámenia alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne

previnenie,

f) z výsledkov vykonaného dokazovania disciplinárneho konania je zrejmé, že skutok

označený ako disciplinárne previnenie nespáchal obvinený,

g) v predmetnej veci už bolo právoplatne rozhodnuté a nejde o preskúmanie vyšším

disciplinárnym orgánom.

2. Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po zistení alebo oznámení

disciplinárneho previnenia. Prerušuje sa začatím konania alebo riadne podaným

odvolaním. Ak je skutok predmetom trestného stíhania alebo priestupkového konania a

bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní

nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa postúpenia podania alebo

doručenia právoplatného rozhodnutia týchto orgánov príslušnému disciplinárnemu

orgánu a týmto dňom začína plynúť prerušená premlčacia lehota.

3. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného

činu alebo priestupku nevylučuje konanie proti členovi SPK disciplinárnym orgánom.

Disciplinárny orgán rozhoduje nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môže uložiť

disciplinárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány zastavili trestné stíhanie alebo

priestupkové konanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného

trestný čin alebo priestupok, ak je však toto konanie disciplinárnym previnením.

 

§ 14

Zápisnica

1. O každom zasadnutí vyhotoví senát zápisnicu.

2. Zápisnica zo zasadnutia obsahuje

a) označenie disciplinárneho orgánu,

b) mená prítomných predsedu a členov senátu,

c) mená zúčastnených osôb,

d) priebeh zasadnutia,

e) obsah výpovedí vypočutých osôb,

f) označenie listinných a iných dôkazov, ktoré boli na zasadnutí prečítané,

g) rozhodnutie senátu,

h) dátum, čas začatia a skončenia vyhotovenia zápisnice,

i) podpis osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila,

j) podpis predsedu a členov senátu.

3. O neverejnom hlasovaní predsedu a členov senátu sa vyhotoví samostatná

zápisnica, ktorá sa po podpísaní vloží do obálky, zalepí, opatrí odtlačkom pečiatky

disciplinárneho orgánu a tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. Do tejto zápisnice o

hlasovaní môže nahliadnuť iba odvolací disciplinárny orgán.

4. Ak o to obvinený alebo oznamovateľ požiada, musí mu byť zápisnica zo zasadnutia

k nahliadnutiu predložená.

 

§ 15

Odvolanie

1. Proti prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže obvinený a

oznamovateľ podať odvolanie a to ústne do zápisnice po oznámení rozhodnutia alebo

do osem dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom prvostupňového

disciplinárneho orgánu.

2. Odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárneho orgánu sa začína

zaplatením poplatku 20,- €.

3. O podanom odvolaní môže v autoremedúre rozhodnúť prvostupňový disciplinárny

orgán, ak zistí nové skutočnosti, ktoré sú dôvodom na vyhovenie odvolaniu v plnom

rozsahu. Ak odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, podané odvolanie spolu s

kompletným spisovým materiálom a potvrdením o zaplatení poplatku predloží

najneskôr do 30 dní odo dňa prerokovania odvolania na rozhodnutie o odvolaní DK

SPK.

4. Ak je v odvolacom konaní rozhodnutie podľa § 16 ods. 3 zrušené, ODK poplatok vráti

do 10 dní od doručenia rozhodnutia.

 

§ 16

Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu

1. DK SPK odvolanie zamietne, ak

a) bolo podané oneskorene,

b) bolo podané neoprávnenou osobou,

c) bolo podané osobou, ktorá sa odvolania do zápisnice výslovne vzdala alebo znovu

podala odvolanie, ktoré v tej istej veci už predtým výslovne vzala späť,

d) ak je nedôvodné.

2. Ako oneskorené nemôže byť zamietnuté odvolanie, ktoré oprávnená osoba podala

oneskorene len preto, že sa spravovala nesprávnym poučením.

3. Odvolací disciplinárny orgán zruší napadnuté rozhodnutie ak zistí, že

a) ODK porušila ustanovenia, ktorými bola povinná sa v konaní riadiť alebo, ktorými sa

jej ukladá zabezpečiť riadne objasnenie veci,

b) ODK rozhodla na základe nejasných alebo neúplných skutkových zistení alebo sa

nevyrovnala so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie,

c) po vykonanom dokazovaní pred ODK naďalej existujú pochybnosti o správnosti

skutkových zistení a na objasnenie veci treba dôkazy opakovať alebo vykonávať ďalšie

dôkazy a ich vykonávanie pred DK SPK by znamenalo nahrádzať činnosť ODK,

d) uložené disciplinárne opatrenie je neprimerané.

4. Ak je chybná len časť napadnutého rozhodnutia a možno ju oddeliť od ostatných,

zruší DK SPK rozhodnutie len v tejto časti; ak však zruší hoci i len sčasti výrok o vine,

zruší vždy súčasne celý výrok o disciplinárnom opatrení, ako aj ďalšie výroky, ktoré

majú vo výroku o vine svoj podklad.

5. Po zrušení napadnutého rozhodnutia podľa odseku 3 senát DK SPK vo veci

rozhodne sám alebo uloží prvostupňovému disciplinárnemu orgánu, aby vec znovu

prejednal a rozhodol a nariadi vykonanie ďalšieho dokazovania, rozsah ktorého určí.

Rozhodnutím DK SPK je ODK viazaná. ODK môže v ďalšom konaní vykonať aj iné

dôkazy, ktoré mu DK SPK vykonať nenariadila.

 

§ 17

Trovy konania

1. Ak bol obvinený právoplatne uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia je

povinný, , nahradiť SPK

a) trovy disciplinárneho konania, výšku určí prezídium SPK,

b) náklady dokazovania vykonaného v konaní.

2. Trovy, ktoré obvinenému vznikli s účasťou na zasadnutí znáša SPK, len ak bolo

konanie proti nemu právoplatne zastavené.

 

§ 18

Preskúmanie právoplatného rozhodnutia

1. DK SPK môže na návrh obvineného alebo oznamovateľa, do troch mesiacov od

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, preskúmať rozhodnutie ODK, ktoré nebolo

napadnuté odvolaním a nadobudlo tak právoplatnosť.

2. Rozhodnutie podľa odseku 1 môže zrušiť, ak pri vynesení právoplatného

rozhodnutia došlo

a) k porušeniu ustanovení DP,

b) skutkový stav nebol vykonaným dokazovaním preukázaný,

c) po právoplatnosti rozhodnutia vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy ODK skôr

neznáme, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci samej.

3. Ak DK SPK zruší právoplatné rozhodnutie, uloží ODK vec znovu prejednať a

rozhodnúť. ODK je právnym názorom DK SPK viazaná.

4. Preskúmavacie konanie DK SPK vykoná na neverejnom zasadnutí, len ak od

právoplatnosti rozhodnutia neuplynula doba jedného roku. Proti rozhodnutiu DK SPK

odvolanie nie je prípustné.

 

§ 19

Výkon disciplinárneho opatrenia

1. Disciplinárne opatrenie možno vykonať len po tom, ako disciplinárne rozhodnutie

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

2. Výkon disciplinárneho opatrenia zabezpečí disciplinárny orgán, ktorý vo veci vydal

právoplatné rozhodnutie prostredníctvom príslušnej kancelárie Obvodnej poľovníckej

komory (ďalej len „OPK“). Za týmto účelom kancelária SPK zašle právoplatné a

vykonateľné rozhodnutie

a) OPK, kde je disciplinárne potrestaný evidovaný ako člen, za účelom zaevidovania

disciplinárneho opatrenia,

b) miestne príslušnej OPK alebo SPK, ak je disciplinárne potrestaný, odvolaný z

funkcie v OPK alebo SPK,

c) organizačnej zložke SPK, ktorej je disciplinárne potrestaným členom,

d) zamestnávateľovi, ak výkon práva poľovníctva vykonáva v rámci pracovného

pomeru,

e) obvodnému lesnému úradu, v pôsobnosti ktorého je disciplinárne potrestaný

poľovníckym hospodárom alebo členom poľovníckej stráže,

f) centrálnemu registru disciplinárnych opatrení.

3. Pri disciplinárnom opatrení, ktoré je časovo vymedzené začína plynúť doba dňom

nasledujúcim po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

4. Disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu uloženú rozhodnutím disciplinárneho

orgánu je disciplinárne potrestaný povinný uhradiť na účet miestne príslušnej OPK do

15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V rovnakej lehote je povinný uhradiť

aj náklady trov konania alebo odovzdať odňatú poľovnícku trofej podľa rozhodnutia

disciplinárneho orgánu.

 

§ 20

Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť, ak

a) odvolanie nie je prípustné,

b) obvinený a oznamovateľ nepodali proti nemu v určenej lehote odvolanie,

c) obvinený sa odvolania výslovne vzdal ústne do zápisnice alebo písomne doručeným

podaním disciplinárnemu orgánu,

d) podané odvolanie do rozhodnutia odvolacieho orgánu vzal späť,

e) rozhodnutie bolo vydané v odvolacom konaní, proti ktorému ďalšie odvolanie nie je

prípustné,

f) rozhodnutie bolo vydané v preskúmavacom konaní.

 

§ 21

Register disciplinárnych opatrení

1. O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie register OPK v karte

člena, v obvode, ktorej je člen evidovaný.

2. Centrálny register uložených právoplatných disciplinárnych opatrení vedie kancelária

SPK.

 

§ 22

Prechodné ustanovenia

Disciplinárne konanie začaté podľa disciplinárneho poriadku schváleného

Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod č. 3262/2009-720/1523 dňa

2. septembra 2009 sa dokončí podľa tohto DP.

 

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Disciplinárny poriadok schválený Ministerstvom pôdohospodárstva

Slovenskej republiky pod č. 3262/2009-720/1523 dňa 2. septembra 2009.

 

§ 24

Záverečné ustanovenia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky schválilo tento DP dňa 23. marca

2010 pod číslom 1189/2010-720-120 s účinnosťou od 1. apríla 2010. Zmeny a doplnky

Disciplinárneho poriadku SPK schválené Snemom SPK dňa 11. júna 2011 uznesením

č. 10/2011 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa

29.9.2011 pod číslom 3876/2011-720 s účinnosťou od 1. októbra 2011.